EN
       
 
0
unofficial world wide web vanguard
Artikel:   send to a friendprint

I. Kdo jsme

Nyn√≠ u¬ě v√≠ce ne¬ě čtyři roky u¬ě√≠v√°me a vytv√°ř√≠me platformu www.secarts.org. Technick√Ĺ pokrok celosvětov√©ho roz¬ö√≠řen√≠ internetov√© s√≠tě, komunikace v re√°ln√©m čase, propojen√≠ různ√Ĺch oblast√≠ kolektivn√≠ politick√© činnosti umo¬ěňuj√≠ u¬ě¬ö√≠, hlub¬ö√≠ a pevněj¬ö√≠ bezbari√©rovou spolupr√°ci, jak√° byla je¬ötě před m√°lo lety nemysliteln√°. V r√°mci kontinu√°ln√≠ho, č√°stečně ale tak√© překotn√©ho v√Ĺvoje na¬ö√≠ str√°nky chceme t√≠mto dočasně p√≠semnou formou pevně stanovit obsahov√Ĺ r√°mec se zřetel√≠ na čl√°nky, diskuze a př√≠spěvky.

"Rozhlas je třeba proměnit z distribučn√≠ho apar√°tu v apar√°t komunikačn√≠. Rozhlas by byl pomyslně nejvelkolepěj¬ö√≠ komunikačn√≠ prostředek veřejn√©ho ¬ěivota, ohromn√Ĺ syst√©m kan√°lů, to znamen√°, ¬ěe by (pokud by to uměl) nebyl pouze vys√≠lačem, n√Ĺbr¬ě i př√≠j√≠mačem, č√≠m¬ě by neslou¬ěil posluchači pouze jako posluchadlo, n√Ĺbr¬ě by mohl pomoc√≠ něho i hovořit a tak by ho neizoloval, n√Ĺbr¬ě by ho uvedl do vz√°jemn√© komunikace.
Neprovediteln√© v tomto společensk√©m syst√©mu, provediteln√© v jin√©m, slou¬ě√≠ n√°vrhy, kter√© vytv√°ř√≠ přeci jen přirozenou konsekvenci technick√©ho v√Ĺvoje, propagaci a formě tohoto jin√©ho syst√©mu. Pokud by jste to měli pova¬ěovat za utopick√©, pak V√°s pros√≠m přem√Ŭölejte o tom, proč je to utopick√©"
Bertolt Brecht - Teorie radiov√Ĺch vln - 1932]
Jsme lidi zaj√≠maj√≠c√≠ se o politiku, demokrat√©, socialist√©, komunist√©, antifa¬öist√© ¬Ė lid√©, kteř√≠ se nechtěj√≠ vyrovnat a spokojit s dne¬ön√≠m stavem. Jsme ze SRN a jin√Ĺch zem√≠. Pracujeme často překračuj√≠c sv√© mo¬ěnosti a na mezin√°rodn√≠ √ļrovni, někteř√≠ z n√°s jsou členov√© různ√Ĺch organizac√≠ a stran, někteř√≠ pracuj√≠ v různ√Ĺch projektech, redakc√≠ch a kruz√≠ch, někteř√≠ jsou činn√≠ v odborech, někteř√≠ jsou v různ√Ĺch m√≠stn√≠ch organizac√≠ch, jin√≠ vůbec ne.

Spojuje n√°s společn√Ĺ boj proti fa¬öistick√Ĺm pletich√°m, kter√© se staly d√°vno opět ka¬ědodenn√≠ skutečnost√≠, boj za zaji¬ötěn√≠ a zbudov√°n√≠ demokratick√Ĺch v√Ĺdobytků, za spravedlivou společnost bez vykořisťov√°n√≠ člověka člověkem. N√°¬ö z√°jem o hospod√°řstv√≠, o aktivn√≠ a konsekventn√≠ internacionalismus. Na¬öe přesvědčen√≠ o rovnosti v¬öech lid√≠ na Zemi, nehledě na jejich pohlav√≠ či n√°rodnost.

Sami sebe spatřujeme jako malou, ov¬öem aktivn√≠ a sebevědomou existuj√≠c√≠ souč√°st levice. Jako diskusn√≠ platformu, m√≠sto setk√°v√°n√≠ se a obohacen√≠ nutn√©ho roz¬öiřov√°n√≠ s√≠tě. Jako konkr√©tn√≠ vyu¬ěit√≠ nov√Ĺch technick√Ĺch mo¬ěnost√≠, kter√© nemů¬ěe tato společnost na z√°kladě sv√© omezenosti vyu¬ě√≠vat, nebo je vyu¬ě√≠v√° pouze č√°stečně a chybně. Jako kolektiv, kter√Ĺ pracuje, uč√≠ se, diskutuje a ¬ěije o kus d√°l. A jako jednu ze zaj√≠mavěj¬ö√≠ch str√°nek internetu.

Zajist√© nejsme n√°hra¬ěkou za jin√°, stranick√° nebo odbor√°řsk√° seskupen√≠ v n√°rodn√≠ch a m√≠stn√≠ch organizac√≠ch. A u¬ě vůbec nejsme ¬ě√°dnou novou stranou či hnut√≠m. Nejsme n√°hra¬ěkou za nic existuj√≠c√≠ho ¬Ė pokud ono existuj√≠c√≠ dobře funguje, n√Ĺbr¬ě doplněn√≠m a obohacen√≠m. N√°¬ö projekt ¬ěije společnou vedouc√≠ souhrou různ√Ĺch zku¬öenostn√≠ch a činnostn√≠ch horizontů. Nechceme b√Ĺt ¬ě√°dnou novou instalac√≠, n√Ĺbr¬ě upgradem.


II. Co m√°me společn√©ho

Abychom mohli společně pracovat, potřebujeme společn√©ho jmenovatele ¬Ė b√°zi n√°zorů, kter√© sd√≠l√≠me, na jejich¬ě podkladu diskutujeme, pracujeme a d√°le přem√Ŭöl√≠me. Pracujeme v antifa¬öistick√©, konsekventně demokratick√© a komunistick√© tradici a jsme jednotn√≠ v boji proti jak√©mukoliv fa¬öistick√©mu my¬ölenkov√©mu proudu v otevřen√© či skryt√© formě: K němu¬ě patř√≠ vedle rasismu, antisemitismu, ¬öovinismu a revan¬öismu tak√© ka¬ěd√° forma strategie kř√≠¬ěov√© fronty, přepjat√©ho němectv√≠ a militarismu. Bojujeme proti diskriminaci na z√°kladě původu či pohlav√≠, nesn√°¬öenlivosti k homosexu√°ln√≠m jedincům a sexismu.

Antifa¬öismus je pro n√°s v√≠c ne¬ě pohou demokratickou fr√°z√≠: antifa¬öismus je z√°kladn√≠m po¬ěadavkem, aby mohl člověk vůbec pracovat a ¬ě√≠t. Monopoln√≠ kapitalismus si dr¬ě√≠ st√°le otevřenou fa¬öistickou variantu v√Ĺkonu moci. Antifa¬öismus, tedy bojovn√©, konsekventn√≠ a nepoddajn√© vystupov√°n√≠ proti oněm, ve vedouc√≠ch a předn√≠ch čl√°nc√≠ch společnosti, stejně jako na ulici, vystupuj√≠c√≠m fa¬öistick√Ĺm rejdům je jako z√°kladn√≠ občansko ¬Ė demokratick√Ĺ po¬ěadavek důle¬ěitěj¬ö√≠ ne¬ě kdy jindy. Tak zvan√° ¬ĄQuerfrontstrategie¬ď1 (dosl. překlad ¬ĄStrategie př√≠čn√© fronty¬ď neboli ¬ĄStrategie např√≠č veden√© fronty¬ď pozn. Překl.), tedy spolupr√°ce se soci√°ln√≠mi demagogy, n√°rodn√≠mi ¬Ąantikapitalisty¬ď a skryt√Ĺmi fa¬öisty, nemů¬ěe b√Ĺt nikdy variantou. Pro propagov√°n√≠ fa¬öistick√Ĺch, rasistick√Ĺch, antisemitsk√Ĺch či ¬öovinistick√Ĺch n√°zorov√Ĺch proudů nechceme d√°t kvůli tomu k dispozici ¬ě√°dn√Ĺ prostor ¬Ė diskuzi s fa¬öisty a rasisty jak√©koliv odrůdy pova¬ěujeme za nesmyslnou: reagov√°n√≠ na argumentace ¬Ąnapř√≠č veden√© fronty¬ď v ka¬ěd√©m př√≠padě za ¬ökodliv√©.

Boj německ√©mu imperialismu pro n√°s znamen√°: nauku dělnick√©ho hnut√≠ ¬Ė ¬ĄHlavn√≠ nepř√≠tel se nach√°z√≠ ve vlastn√≠ zemi¬ď ¬Ė a anal√Ĺza imperialismu jako nejvy¬ö¬ö√≠ho a posledn√≠ho st√°dia Kapitalismu pro n√°s m√° nezměnitelnou platnost. Jako obyvatel√© Německa bojujeme proti německ√©mu imperialismu, č√≠m¬ě nepracujeme pouze na sv√©m vlastn√≠m osvobozen√≠ od tlaku kapitalismu, n√Ĺbr¬ě pom√°h√°me nejefektivněji ostatn√≠m soudruhům a spojencům v jin√Ĺch zem√≠ch v boji proti imperialistick√©mu √ļtlaku. Mus√≠me ¬Ė a mů¬ěeme! ¬Ė nem√°me v pl√°nu svrhnout jak americkou bur¬ěoazii, tak ani anglickou: N√°¬ö protivn√≠k se nach√°z√≠ zde, v na¬ö√≠ zemi. Pr√°vě jako obyvatel√© Německa m√°me co do činěn√≠ s vlastn√≠m syst√©mem jako imperialismem ¬Ąkter√Ĺ při¬öel př√≠li¬ö pozdě a na kr√°tko¬ď a to s jeho obzvl√°¬ötě agresivn√≠ a banditskou vyz√°¬ě√≠, jakou mů¬ěe tento syst√©m m√≠t. To n√°m klade zvl√°¬ötn√≠ z√°vazky.
Dle na¬öich sil podpoř√≠me suverenitu st√°tů, kter√© jsou ve sv√© existenci ohro¬ěeny zahraničn√≠ politikou Spolkov√© republiky Německa.

Internacionalismus pro n√°s znamen√° respektov√°n√≠ a praktickou podporu boje na¬öich př√°tel a spojenců z jin√Ĺch zem√≠ch: pr√°vě v evropsk√© cizině, v√≠ce ne¬ě jedenkr√°te oběti německ√Ĺch agres√≠, mus√≠ vystupovat z√°stupci ¬Ąlep¬ö√≠ho Německa¬ď vůči př√°telům a soudruhům solid√°rně a taktně. Nejsme nejvy¬ö¬ö√≠ duchovn√≠ čist√© nauky a nem√°me ¬ě√°dn√© vlastn√≠ v¬öemohouc√≠ recepty na rozd√°v√°n√≠ ¬Ė spolupracujeme solid√°rně na z√°kladě rovnosti v¬öech a přitom respektujeme n√°rodn√≠ zku¬öenosti a rozd√≠ly v boji. C√≠t√≠me jako svoji zvl√°¬ötn√≠ povinnost poskytnout na¬öi podporu, nikoliv nekriticky, ale solid√°rně zem√≠m, kter√© se samy jako socialistick√© definuj√≠ nebo se na cestě k socialismu nach√°zej√≠.

Materialismus a obrana vědy pro n√°s znamen√°: ¬ěe jsme obr√°nci jak√©hokoliv vědeck√©ho poznatku proti esoterick√Ĺm, idealistick√Ĺm, n√°bo¬ěensko-fundamentalistick√Ĺm či biologick√Ĺm zaml¬ěov√°n√≠m. Naopak chceme vedle politick√Ĺch střetů a spolu s nimi tak√© vybudit vědce, aby vedli rozhovory na √ļrovni doby. Pr√°vě na poli biologie se st√°le d√°le plaz√≠ prvky rasov√© nauky, v psychologii a genetice m√° b√Ĺt člověk degradov√°n na pouh√Ĺ hrac√≠ m√≠ček sv√©ho ¬Ądědičn√©ho genu¬ď, v př√≠rodn√≠ch věd√°ch ¬Ė jako např. ve věd√°ch du¬öevn√≠ch jsou prod√°v√°ny recepty ze včerej¬öka jako by byli modern√≠ ¬Ė věda sama o sobě, nebo co z n√≠ zb√Ĺv√°, podl√©h√° z√°konům maximalizace zisků monopolů. My vid√≠me nezaslepeně d√°le ne¬ě na tuto logiku maxim√°ln√≠ho zisku, věd√≠c, ¬ěe přesně ona je přek√°¬ěkou pro v¬öestrann√© roz¬öiřov√°n√≠ lidsk√Ĺch znalost√≠ o prostoru, času a hmotě. Propagujeme materialismus a sna¬ě√≠me se stř√≠zlivě diskutovat o nejnověj¬ö√≠ch vědeck√Ĺch poznatc√≠ch a předlo¬ěit je otevřeně ¬öirok√©mu publiku jako alternativn√≠ protip√≥l od n√°kladn√Ĺch reklamn√≠ch nosičů ve formě tak zvan√Ĺch odborn√Ĺch časopisů. Předpoklad pro materialismus a vědeckost v sobě obsahuje zam√≠tnut√≠ a boj proti nevědeck√Ĺm bludům ¬Ė jako jsou např. kreacionismus, antroposofie, ekonomick√Ĺ fa¬öismus a z√°zračn√© lečitelstv√≠.


III. Jak s n√°mi mů¬ěete spolupracovat

Sami na sebe nahl√≠¬ě√≠me jako na otevřen√Ĺ projekt s pevn√Ĺmi z√°sadami. To znamen√°: www.secarts.org nic nestoj√≠ a nepřib√≠r√° ¬ě√°dn√© ¬Ąčleny¬ď ¬Ė na z√°kladě bezplatn√© registrace s n√°mi mů¬ěe ka¬ěd√Ĺ spolupracovat. To znamen√° tak√©: ¬ěe pova¬ěujeme zde definovan√© z√°sady za podstatn√©, aby bylo mo¬ěno pracovat smysluplně a efektivně. To neznamen√°, ¬ěe předpokl√°d√°me akceptov√°n√≠ na¬öich z√°sad, abychom byli schopni společně diskutovat ¬Ė je v¬öak pravda, ¬ěe si jako kolektiv za těmito z√°sadami stoj√≠me a v tomto smyslu chceme směrovat v√Ĺvoj str√°nky a jej√≠ch nab√≠dek.

[file-ebooks#5]www.secarts.org je zdarma a takov√Ĺ i zůstane. Soci√°ln√≠ situace se st√°v√° pro mnoho lid√≠ st√°le obt√≠¬ěněj¬ö√≠, samotnou technickou v√Ĺbavu včetně internetov√©ho připojen√≠ si mů¬ěou někteř√≠ tě¬ěko dovolit. Aby bylo mo¬ěn√© zachovat i nad√°le pro v¬öechny z√°jemce neomezen√Ĺ př√≠stup ke v¬öem nab√≠dk√°m str√°nky, zůstane www.secarts.org i v budoucnu ve v¬öech sv√Ĺch funkc√≠ch bezplatn√Ĺ.

www.secarts.org m√° za c√≠l umo¬ěnit konstruktivn√≠ a společnou debatu. Tě¬ö√≠me se z ka¬ěd√©ho, kdo by se chtěl pod√≠let na diskuz√≠ch a debat√°ch. A přejeme si na z√°kladě tohoto sly¬öet i z√°sadn√≠ kritiku. Obzvl√°¬ötě n√°m z√°le¬ě√≠ na tom rozv√≠jet diskuze uvnitř levice a i n√°d√°le popoh√°nět boj o zachov√°n√≠ a zbudov√°n√≠ demokratick√Ĺch pr√°v. Respekt i před odchyln√Ĺmi n√°zory m√° b√Ĺt samozřejmost√≠.

www.secarts.org neruč√≠ za libovolnost n√°zorů. Respekt před odchyln√Ĺmi n√°zory nesm√≠ sklouznout k jejich libovolnosti a bezz√°sadov√© toleranci ¬Ė stoj√≠me si za na¬öimy n√°zory, kter√© zastupujeme a dle na¬öeho m√≠něn√≠ kritizujeme n√°zory fale¬ön√©, neboť v¬öe ostatn√≠ by byla otupělost. Respekt před odli¬ön√≠mi n√°zory pro n√°s znamen√° t√©¬ě diskutovat naprosto tvrdě ve věci, kterou je třeba vyjasnit, ani¬ě bychom při tom museli opustit půdu vz√°jemn√© v√Ĺměny n√°zorů.


V tomto smyslu chceme my, provozovatel√©, tvůrci a u¬ěivatel√© www.secarts.org, vykročit po čtyřech √ļspě¬ön√Ĺch letech společn√© pr√°ce i do budoucna: zv√Ŭöit nab√≠dku, kvalitu a rozmanitost str√°nky, zapojit v√≠ce lid√≠ do společn√Ĺch aktivit a přen√©st n√°s v¬öechny, jednotlivě a jako kolektiv, o kus d√°l.


Schv√°leno ke čtvrt√©mu v√Ĺroč√≠ redakc√≠ a kolektivem
www.secarts.org


(z Němčiny přelo¬ěil Petr, KSM)1 ¬ĄQuerfrontstrategie¬ď neboli ¬ĄStrategie např√≠č veden√© fronty¬ď vych√°z√≠ z německ√Ĺch dějin¬ď a jedn√° se o spolupr√°ci levicov√Ĺch a fa¬öistick√Ĺch sil, přičem¬ě se fa¬öist√© často pokou¬ö√≠ oslovit levici či dělnickou tř√≠du jako takovou se zd√°nlivě kritick√Ĺmi postoji ke Kapitalismu (viz. Hitlerova NSDAP poč√°tkem 30.let 20. stolet√≠), aby tak komunistick√© hnut√≠ po¬ökodili. Např. v Německu se dnes pokou¬ö√≠ přimět někteř√≠ NS levici ke společn√©mu boji proti imperialismu USA, přičem¬ě se ji t√≠mto sna¬ě√≠ odl√°kat od jej√≠ho skutečn√©ho nepř√≠tele a sice německ√©ho imperialismu. Tyto teorie jsou často antisemitsk√© a nekritick√© ke Kapitalistick√©mu syst√©mu jako k celku, n√Ĺbr¬ě kritizuj√≠ pouze někter√© jeho jevy a svoj√≠ lstivost√≠ velmi nebezpečn√© ¬Ė pozn. Překladatel


Artikel auch verfügbar in: العربية deutsch english 中文版
 
Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0
Inhalt (Text, keine Bilder und Medien) als Creative Commons lizensiert (Namensnennung [Link] - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen), Verbreitung erwünscht. Weitere Infos.
 

 
the www.secarts.org sitemap